PARDUS

Page tree


Terminali açarak mysql, apache, php için gerekli paketleri yükleyelim:

sudo apt install default-mysql-*
sudo apt install apache2
sudo apt install php7.3* libapache2-mod-php php-mysql 
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Not

Pardus 19 için aşağıdaki komutla kurulum yapınız:

sudo apt install php7.3 libapache2-mod-php php-mysql

Pardus 21 için aşağıdaki komutla kurulum yapınız:

sudo apt install php7.4 libapache2-mod-php php-mysql

Pardus 23 için aşağıdaki komutla kurulum yapınız:

sudo apt install php8.2 libapache2-mod-php php-mysql

Tarayıcı adresine http://localhost yazarak test edebilirsiniz.


Php ile ilgili bilgileri görmek için:

sudo nano /var/www/html/info.php

Açılan editöre aşağıdaki satırları kopyala yapıştır yapın ve CTRL+O  -  ENTER  -  CTRL+X  tuşlarına sırayla basarak kaydedip kapatın.

<?php
    phpinfo();
?>

Tarayıcı adresine http://localhost/info.php yazarak test edebilirsiniz.


https://www.phpmyadmin.net/downloads/ adresinden güncel phpmyadmin dosyasını indirin.

Bu belge hazırlanırken phpmyadmin sürümü 5.0.1 dir. Geri kalan kodlarda siz kendi indirdiğiniz dosyanın adını yazarak komutları çalıştıracaksınız.


İndirilen dosyayı açmak için gerekli olan unzip paketini kuralım:

sudo apt install unzip 


İndirilen dosya İndirilenler dizininde olduğu için, dizine geçiş yaparak dosyayı /opt dizinine açalım:

cd İndirilenler/
sudo unzip phpMyAdmin-5.0.1-all-languages.zip -d /opt

Dizin adımızı phpMyAdmin olarak değiştirelim ve bu dizinin sahipliğini www-data olarak değiştirelim.

sudo mv -v /opt/phpMyAdmin-5.0.1-all-languages/ /opt/phpMyAdmin
sudo chown -Rfv www-data:www-data /opt/phpMyAdmin


phpmyadmin.conf dosyasında gerekli değişiklikleri yapmak için aşağıdaki komut ile editörde açalım:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/phpmyadmin.conf


Açılan editörün içeriğine aşağıdaki satırları kopyala yapıştır ile dolduralım ve CTRL+O  -  ENTER  -  CTRL+X  tuşlarına sırayla basarak kaydedip kapatın.

<VirtualHost *:9000>
ServerAdmin kaan@localhost
DocumentRoot /opt/phpMyAdmin
 
<Directory /opt/phpMyAdmin>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride none
Require all granted
</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error_phpmyadmin.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access_phpmyadmin.log combined
</VirtualHost>

Yukarıdaki dosyada bulunan ServerAdmin kaan@localhost bilgisini kendi kullanıcı adınızı yazmayı unutmayın.

Örnek: ServerAdmin ahmet@localhost


ports.conf dosyasında gerekli değişiklikleri yapmak için aşağıdaki komut ile editörde açalım:

sudo nano /etc/apache2/ports.conf

Açılan editörün içeriğine aşağıdaki satırları kopyala yapıştır ile (Listen 80 yazan satırın altına) ekleyin  ve CTRL+O  - ENTER  -  CTRL+X  tuşlarına sırayla basarak kaydedip kapatın.

Listen 9000
sudo a2ensite phpmyadmin.conf
sudo systemctl restart apache2

Phpmyadmi'i aşağıdaki işlem ile kullanabilirsiniz:

Tarayıcı adresine  http://localhost:9000 yazarak çalıştırabilirsiniz.


Mysql veri tabanına girmek için aşağıdaki komutu kullanalım ve root olarak giriş yapalım

sudo mysql -u root -p


Başka kullanıcı eklemek istiyorsanız, yukarıdaki kod ile girdikten sonra aşağıdaki kodları sırayla uygulayınız:

CREATE USER 'kullanıcıadı'@'localhost' IDENTIFIED BY 'parola';
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'kullanıcıadı'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
exit;


Yukarıdaki sql komutlarında bulunan kullanıcıadı, localhost, parola bilgilerini kendinize göre düzenleyiniz.


Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra oluşturduğunuz kullanıcı ile işlem yapmak istiyorsanız terminalden aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

mysql -u kullanıcıadı -p

Tarayıcıdan giriş yapmak istiyorsanız, tarayıcının adres çubuğuna aşağıdaki adresi girerek oluşturduğunuz kullanıcı ve parolası ile giriş yapabilirsiniz.

http://localhost:9000


  • No labels