PARDUS

Page tree

Pardus 21 sürümü için güncel kurulum belgesine https://gonullu.pardus.org.tr/pardusa-nextcloud-nasil-kurulur/ adresinden ulaşılabilir.
Pardus 17.4 üzerinde Nextcloud server kurulumu;

 • Aşağıdaki paketler yüklenir.
#apt-get install apache2 mariadb-server libapache2-mod-php7.0

#apt-get install php7.0-gd php7.0-json php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-mbstring

#apt-get install php7.0-intl php7.0-mcrypt php-imagick php7.0-xml php7.0-zip
#cp -r nextcloud /var/www/html
 • /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf dosyası oluşturulur ve aşağıdaki içerik içine kaydedilir.
Alias /nextcloud "/var/www/html/nextcloud/"


<Directory /var/www/html/nextcloud/>

 Options +FollowSymlinks

 AllowOverride All


<IfModule mod_dav.c>

 Dav off

 </IfModule>


SetEnv HOME /var/www/html/nextcloud

 SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/nextcloud


</Directory>
 • Apache linki oluşturulur.
#ln -s /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf /etc/apache2/sites-enabled/nextcloud.conf
 • /etc/apache2/sites-available/cloud.conf dosyası oluşturulur ve aşağıdaki içerik içine kaydedilir.
<VirtualHost *:80>

     ServerName next.cloud.org.tr


    ServerAdmin webmaster@localhost

     DocumentRoot /var/www/html


    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

     CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined


</VirtualHost>
 • /etc/apache2/sites-available/reverse.conf dosyası oluşturulur ve aşağıdaki içerik içine kaydedilir.
<VirtualHost *:8080>

 ServerName next.cloud.org.tr:8080


AllowEncodedSlashes On


ProxyPreserveHost On


ProxyPass /loleaflet https://127.0.0.1:9980/loleaflet retry=0

 ProxyPassReverse /loleaflet https://127.0.0.1:9980/loleaflet


ProxyPass /hosting/discovery https://127.0.0.1:9980/hosting/discovery retry=0

 ProxyPassReverse /hosting/discovery https://127.0.0.1:9980/hosting/discovery


ProxyPassMatch "/lool/(.*)/ws$" wss://127.0.0.1:9980/lool/$1/ws nocanon


ProxyPass /lool/adminws wss://127.0.0.1:9980/lool/adminws


ProxyPass /lool https://127.0.0.1:9980/lool

 ProxyPassReverse /lool https://127.0.0.1:9980/lool

 </VirtualHost>
 • Linkler oluşturulur.
#ln -s /etc/apache2/sites-available/cloud.conf /etc/apache2/sites-enabled/cloud.conf

#ln -s /etc/apache2/sites-available/reverse.conf /etc/apache2/sites-enabled/reverse.conf
 • Apache modülleri yüklenir.
#a2enmod rewrite

#a2enmod headers

#a2enmod env

#a2enmod dir

#a2enmod mime

#a2enmod ssl

#a2enmod proxy

#a2ensite default-ssl

#service apache2 reload
#chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud/
 • Mysql konfigürasyonu
#sudo mysql -u root -p

 create database nextcloud;

 create user nxtadmin@localhost identified by 'admin123';

 grant all privileges on nextcloud.* to nxtadmin@localhost identified by 'admin123';

 flush privileges;

 exit;

Konfigürasyon ekranında kullanıcı adı ve şifreyi biz ayarlıyoruz.

Veritabanı kullanıcısı: nxtadmin

Veritabanı parolası: admin123

Veritabanı adı: nextcloud

Veritabanı host: localhost